REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO  

NZOZ MEDIE3

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin Organizacyjny jest ustanawiany dla podmiotu leczniczego działającego pod : Funacją Medi3 z siedzibą w Mielcu przy ul. Leśnej 3/1, kod pocztowy 39-300, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000752061, NIP: 8172190396, REGON: 381523610, wpisanego do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Podkarpackiego nr księgi 000000212438-W-14 ( zwany dalej: „Medi3”).

 2. Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w przedsiębiorstwie pod nazwą Medi3.  

 3. Podmiot leczniczy działa na podstawie:
  1. Powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1638 ze zm. – dalej „u.d.l.”);
  2. Wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego;
  3. Niniejszego Regulaminu;
  4. Statutu Fundacji.

§2 CELE I ZADANIA

 1. Celem Medi3 jest organizowanie działalności leczniczej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych stacjonarnie oraz na odległość, tj. za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w rozumieniu art. 3 ust. 1 u.d.l.

 2. Podstawowymi zadaniami Medi3 są:
  1. Udzielanie porad i konsultacji w zakresach wskazanych w §1 ust. 4 przez osoby wykonujące zawody medyczne oraz innych specjalistów, takich jak dietetycy czy psychologowie;
  2. Prowadzenie badań naukowych;
  3. Promocja zdrowia;
  4. Edukacja pacjentów.

§ 3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA, ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

 1. Medi3 posiada Zakład Leczniczy NZOZ MEDI3 – ul. Leśna 3/1 39-300 Mielec – 3-Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne
 2. Medi3 posiada następujące jednostki organizacyjne:
  1. NZOZ MEDI3 MIELEC GABINET – ul. Zygmuntowska 3 39-300 Mielec – kod resortowy 01
  2. NZOZ MEDI3 POŁANIEC – ul. Krakowska 13 28-230 Połaniec – kod resortowy 02
  3. NZOZ MEDI3 MIELEC – ul. Leśna 3/1 39-300 Mielec – kod resortowy 03
  4. NZOZ MEDI3 POŁANIEC BASEN – ul. Wincentego Witosa 1 28-230 Połaniec – kod resortowy 04
 3. Medi3 posiada następujące komórki organizacyjne:

NZOZ MEDI3 MIELEC GABINET POŁOŻNEJ – 01 – 001 – 0034 Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
HC.6.1 Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem – 16 Medycyna rodzinna
HC.4.8.1 Cytologia – 29 Położnictwo i ginekol

NZOZ MEDI3 MIELEC GABINET PROMOCJI ZDROWIA
Zygmuntowska 3 39-300 Mielec
tel 667224896
kod resortowy 003 0040 Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
HC.6.7 Oświata i promocja zdrowia 107 Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
HC.R.2 Kształcenie i szkolenie personelu medycznego 29 Położnictwo i ginekologia

NZOZ MEDI3 MIELEC GABINET PORADNIA LAKTACYJNA
Zygmuntowska 3 39-300 Mielec
tel 667224896
kod resortowy 004 1474 Poradnia laktacyjna
HC.6.1.2 Zdrowie matki i dziecka 102 Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

NZOZ MEDI3 MIELEC GABINET SZKOŁA RODZENIA
Zygmuntowska 3 39-300 Mielec
tel 667224896
kod resortowy 005 1472 Szkoła rodzenia
HC.6.1.1 Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne 101 Pielęgniarstwo położnicze

NZOZ MEDI3 POŁANIEC GABINET POŁOŻNEJ
Krakowska 13 28-230 Połaniec
tel 667224896
kod resortowy 006 0034 Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
HC.6.1.2 Zdrowie matki i dziecka 102 Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
HC.4.8.1 Cytologia 29 Położnictwo i ginekologia

NZOZ MEDI3 POŁANIEC GABINET PIELĘGNIARKI
Krakowska 13 28-230 Połaniec
tel 667224896
kod resortowy 007 0032 Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
HC.6.1 Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem 80 Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
HC.3 Długoterminowa opieka pielęgnacyjna 94 Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

NZOZ MEDI3 POŁANIEC GABINET PROMOCJI ZDROWIA
Krakowska 13 28-230 Połaniec
tel 667224896
kod resortowy 008 0040 Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
HC.6.7 Oświata i promocja zdrowia 107 Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
HC.R.2 Kształcenie i szkolenie personelu medycznego 101 Pielęgniarstwo położnicze

NZOZ MEDI3 POŁANIEC GABINET PORADNI LAKTACYJNEJ
Krakowska 13 28-230 Połaniec
tel 667224896
kod resortowy 009 1474 Poradnia laktacyjna
HC.6.1.2 Zdrowie matki i dziecka 102 Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

NZOZ MEDI3 POŁANIEC GABINET SZKOŁA RODZENIA
Krakowska 13 28-230 Połaniec
tel 667224896
kod resortowy 010 1472 Szkoła rodzenia
HC.6.1.1 Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne 101 Pielęgniarstwo położnicze

NZOZ MEDI3 POŁANIEC REHABILITACJA W DOMU
Krakowska 13 28-230 Połaniec
tel 667224896
kod resortowy 011 1300 Poradnia rehabilitacyjna
HC.2.4 Rehabilitacja w domu pacjenta 105 Fizjoterapia

NZOZ MEDI3 POŁANIEC BASEN GABINET POŁOŻNEJ
ul. Wincentego Witosa 1 28-230 Połaniec
tel 667224986
kod resortowy 012 0034 Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
HC.6.1 Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem 16 Medycyna rodzinna
2 HC.4.8.1 Cytologia 29 Położnictwo i ginekologia

NZOZ MEDI3 POŁANIEC BASEN GABINET PIELĘGNIARKI
ul. Wincentego Witosa 1 28-230 Połaniec
tel 667224986
kod resortowy 013 0032 Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
HC.6.1 Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem 80 Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
2 HC.3 Długoterminowa opieka pielęgnacyjna 94 Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

NZOZ MEDI3 POŁANIEC BASEN GABINET PROMOCJI ZDROWIA
ul. Wincentego Witosa 1 28-230 Połaniec
tel 667224986
kod resortowy 014 0040 Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
HC.6.7 Oświata i promocja zdrowia 107 Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
2 HC.R.2 Kształcenie i szkolenie personelu medycznego 101 Pielęgniarstwo położnicze

NZOZ MEDI3 POŁANIEC BASEN GABINET PORADNI LAKTACYJNEJ
ul. Wincentego Witosa 1 28-230 Połaniec
tel 667224986
kod resortowy 15 1474 Poradnia laktacyjna
HC.6.1.2 Zdrowie matki i dziecka 102 Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

aktualne dane można znaleźć na rpwdl.cisoz.gov.pl

§ 4. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 1. Telmedicin prowadzi działalność leczniczą udzielając ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

 2. Telmedicin udziela świadczeń zdrowotnych, polegających na:
  1. zapewnieniu ambulatoryjnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej w zakresie chorób wewnętrznych, neurologii, ortopedii, pediatrii, urologii, angiologii, pulmonologii, endokrynologii, kardiologii, psychiatrii, diabetologii, położnictwa i ginekologii, dermatologii, alergologii, otorynolaryngologii
  2. wykonywaniu badań lekarskich na odległość – przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teleinformatycznych,
  3. udzielaniu porad lekarskich oraz wydawanie opinii lekarskich,
  4. udzielaniu porad dietetycznych i psychologicznych,
  5. prowadzeniu działalności oświatowej w zakresie ochrony zdrowia i promocja zdrowia.

§ 5. MIEJSCE I CZAS UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

 1. Medi3 udziela świadczeń w swojej siedzibie oraz w miejscach udzielania świadczeń podanych RPWDL
 2. Świadczenia zdrowotne za pośrednictwem systemów łączności lub systemów teleinformatycznych są udzielane w godzinach pracy podmiotu leczniczego.

§ 6. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 1. Rejestracja pacjentów jest dokonywana za pośrednictwem pielęgniarki/ratownika medycznego lub samodzielnie przez pacjenta na platformie internetowej pod adresem medi3.pl Założenie konta pacjenta w systemie jest równoznaczne z rejestracją pacjenta.

 2. Jeżeli istnieją ku temu wskazania medyczne, w szczególności w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta, lekarz/pielęgniarka/ratownik medyczny skontaktuje się niezwłocznie z pacjentem w celu stawienia się pacjenta w podmiocie leczniczym udzielającym świadczeń zdrowotnych, których udzielenie jest wskazane wskazaniami medycznymi.

§ 7. POBIERANIE OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE I WYSOKOŚĆ OPŁAT

 1. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie na podstawie umów zawieranych z:
  1. Pacjentami,
  2. Partnerami.

 2. Cennik opłat jest udostępniany Pacjentom i Partnerom przez Medi3

 3. Przy zawieraniu umowy Pacjenci lub Partnerzy są informowani o możliwości rezygnacji z udzielania świadczeń zdrowotnych.

 4. Przy zawarciu umowy Medi3 zachowuje prawo odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego, jeśli byłoby to niecelowe lub okoliczności wskazują, że pacjent powinien zostać poddany specjalistycznym badaniom w placówce medycznej.

 5. Kwestię wynagrodzenia w razie rezygnacji Pacjenta/Partnera lub w razie odmowy wykonania świadczeń przez Medi3 reguluje umowa z Pacjentem/Partnerem.

§ 8. UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 1. Medi3 prowadzi dokumentację medyczną pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych i zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Medi3 udostępnia dokumentację medyczną następującym osobom uprawnionym:
  1. Pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu, osobie upoważnionej przez pacjenta,
  2. Podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,                     
  3. Organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru,
  4. Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuratorom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem,
  5. Uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,
  6. Organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,
  7. Podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,
  8. Zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta,
  9. Komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji,
  10. Lekarzowi lub pielęgniarce, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia,
  11. Wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego przez nią postępowania,
  12. Spadkobiercom pacjenta w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
  13. Osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie w ochronie informacji w ochronie zdrowia,
  14. Szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania do celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

 3. Dokumentację medyczną udostępnia się na podstawie:
  1. pisemnego wniosku osoby uprawnionej (wysłanego drogą pocztową/elektroniczną lub jako potwierdzenie wniosku ustnego złożonego w siedzibie podmiotu leczniczego),
  2. wniosku złożonego za pośrednictwem Platformy,
  3. wniosku złożonego drogą mailową.

 4. Medi3 jest zobowiązany do identyfikacji osoby wnioskującej o udostępnienie dokumentacji medycznej. Prawidłowa identyfikacja stanowi warunek udostępnienia dokumentacji medycznej.

 5. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej i potwierdzenie jej udostępnienia przechowuje się wraz z dokumentacją medyczną.

 6. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
  1. Do wglądu
  2. Poprzez sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii,
  3. Poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji,
  4. Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
  5. Na elektronicznym nośniku danych.

 7. Dokumentacja medyczna, w tym wyniki badań, są udostępnione osobom o których mowa w §8 ust. 2 lit. a) niniejszego Regulaminu, po okazaniu dowodu tożsamości ze zdjęciem, tj. dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy. W przypadku pacjentów lub ich przedstawicieli ustawowych niebędących obywatelami Polski, dopuszczalne są również zagraniczne dokumenty tożsamości ze zdjęciem.

§ 9. WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYMI PODMIOTAMI LECZNICZYMI

 1. Medi3 – w celu zapewnienia prawidłowości oraz ciągłości procesu udzielania świadczeń zdrowotnych – współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz Pacjentów.

 2. Medi3 oraz osoby udzielające w jej imieniu świadczeń zdrowotnych, udzielają innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z pacjentem w przypadku gdy:
  1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy,
  2. Zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób,
  3. Zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń,
  4. Obowiązujące przepisy prawa tak stanowią.

 3. Medi3 udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.

§ 10. SPOSÓB KIEROWANIA JEDNOSTKAMI I KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI

 1. Medi3 jest reprezentowane przez zarząd Fundacji Medi3

 2. Zarząd Fundacj Medi3 kieruje jednostkami i komórkami organizacyjnymi.

 3. Zarząd Fundacji Medi3 wykonuje wszelkie prawa i obowiązki, jakie na Medi3 nakładają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności u.d.l.

 2. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich pracowników Medi3 i podmioty z nim współpracujące, wykonujące świadczenia zdrowotne na jego rzecz, pacjentów, Partnerów, oraz osoby wskazane lub upoważnione przez pacjentów na podstawie Regulaminu, przepisów prawa lub Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez kierownika podmiotu leczniczego.