Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że od 25 maja 2018 roku obowiązują nowe zasady ochrony danych osobowych. Wdrożyliśmy przepisy RODO i Państwa dane są bezpieczne. Udzielone nam zgody, bądź przekazane dane są niezbędne w celu realizacji współpracy. Zastosowane rozwiązania mają na celu zapewnienie zgodności z w w/w przepisami oraz bezpieczeństwo i ochronę Państwa danych. Administratorem Państwa Danych jest Fundacja Medi3. Fundacja Medi3 przetwarza dane osobowe zgodnie z realizacją celów określonych w prowadzonej działalności oraz Statucie Fundacji.

Zgodnie z przepisami, Administrator Danych Osobowych jest uprawniony do przekazywania danych osobowych organom lub upoważnionym podmiotom tylko i wyłącznie na podstawie przepisów prawa bądź umów o współpracy zawartych w związku z czynnościami i obowiązkami Fundacji.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich aktualizacji i poprawiania treści oraz odwołania zgody na ich  przetwarzanie w każdym czasie oraz możliwości żądania ich usunięcia oraz przenoszenia. Przysługuje Państwu wniesienie skargi do organu nadzorczego, jeżeli Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.

Celem Fundacji jest zbieranie danych niezbędnych do realizacji zadań statutowych z uwzględnieniem:

 • Organizacja szkoleń, warsztatów, wykładów o tematyce prozdrowotnej dla wszystkich zainteresowanych w celu propagowania lokalnych działań na rzecz zdrowia,
 • • Organizowanie szkoleń, głównie dla personelu medycznego,
 • • Organizowanie szkoleń z zakresu kompetencji miękkich,
 • • Zapewnienie całościowej opieki okołoporodowej poprzez współpracę ze specjalistami z różnych dziedzin, edukacja seksualna młodzieży, edukacja przedporodowa, opieka po porodzie wraz z elementami wsparcia kobiet w okresie laktacji,
 • • Propagowanie porodów fizjologicznych,
 • • Propagowanie karmienia naturalnego – karmienia piersią i karmienia pokarmem kobiecym,
 • • Dążenie do utworzenia sieci wsparcia dla kobiet w okresie okołoporodowym wraz z domem narodzin,
 • • Zrzeszanie lokalnych specjalistów w celu utworzenia szerokiej bazy danych profesjonalistów, w celu dobrania najlepszej relacji – terapeuta-pacjent dla uzyskania najlepszych efektów terapeutycznych i zadowolenia ze strony pacjenta oraz satysfakcji ze współpracy z pacjentem.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z celem przez czas niezbędny do prowadzenia działalności zgodnie przepisami prawa uwzględniając ich archiwizację lub do czasu odwołania zgody jeżeli inne przepisy  tego nie wykluczają. Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem albowiem dotyczy osób, które wyraziły na to zgodę i zostały określone cele ich przetwarzania (Rozporządzenie Ogólne art. 6 ust1 . lit a, b, c lub f

Realizując prawo do skorzystania z prawa do informacji oraz ustalenie zgodności danych mogą Państwo zawsze  skontaktować się z nami osobiście w biurze Fundacji Medi3, ul. Leśna 3/1 39-300 Mielec

Działamy na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020
i umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia:

– Świętokrzyski Wojewódzki Oddział NFZ nr umowy: 13-POZ01-19-04929-333
– Podkarpacki Wojewódzki Oddział NFZ nr umowy: 0903138101202013

Fundacja MEDI3, siedziba w Mielcu przy ul. Leśnej3 NIP: 8172190396 REGON: 381526310 KRS: 0000752061
Podmiot Leczniczy W-18, Zakład Leczniczy – NZOZ MEDI3, REGON: 381526310-00013 Nr księgi rejestrowej: 000000212438

Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne, kierownik placówki: Artur Gładosz tel. 667224896

Naszą organizację można wyszukać na urzędowej stronie: https://rpwdl.csioz.gov.pl/RPM/Search – Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Wpis nadał nam Wojewoda Podkarpacki w dniu 2019-09-17

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Medi3, z siedzibą przy ul. Leśnej 3/1, 39-300 Mielec NIP: 817-21-90-396

Poniżej znajdzie Pani/Pan wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z realizacją usługi na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Fundacja MEDI3, email: fundacja@medi3.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia dokumentacji medycznej
  z zakresu położnictwa, terapii, treningów medycznych, warsztatów, instruktaży oraz w celu kontaktu z pacjentem, przesyłania informacji dotyczącej planowanej terapii, umawiania bądź odwoływania terminów wizyt. Dane dotyczące zdrowia są niezbędne do spełnienia wymagań formalnych.
 3. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia działalności gospodarczej Administratora.
 4. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń.
 5. Podanie danych jest wymogiem ustawowym w celu możliwości skorzystania z usług położniczych, terapeutycznych, warsztatów oraz jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usług, rezerwacji oraz potwierdzenia wizyty. Brak podania danych osobowych uniemożliwi skorzystanie z powyższych świadczeń.
 6. Jako Administrator Pani/Pana danych, zapewniam Pani/Panu prawo dostępu do danych, może je Pani/Pan również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może Pani/Pan także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informuję także, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu, ale nie będą przetwarzane automatycznie.

Telefonicznie: 667224896

Mailowo: fundacja@medi3.pl

Z poważaniem,

Administrator Danych

mgr Artur Gładosz